Galileo - demo
Demo

Příklad: V pondělí a v úterý velmi silné bouřky se srážkovými úhrny kolem 60 mm, v úterý až 80 mm. Text se vztahuje cíleně k zadané oblasti, ale je společný vše

Tabuľka

Stav účinnosti Číslo Názov Účinnosť od: Uznesenie č.:

platné

 

platné

1/2020

 

DODATOK

VZN č. 1/2020 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Ilava

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2020

1.3.2020

 

23.6.2020

1/2020

 

3/2020

platné DODATOK Dodatok č. 2 k VZN 1/2020 01.01.2021 6/2020
platné 2/2020 VZN č. 2/2020 o Mestskej polícii v Ilave 26.2.2020 1/2020

platné

3/2020

VZN č. 3/2020 o verejnom poriadku

20.5.2020

2/2020

platné 4/2020
VZN č. 4/2020 o udržiavaní čistoty a ochrane verejnej zelene na území mesta Ilava 
10.07.2020 3/2020
platné 5/2020
VZN č. 5/2020, ktorým sa zrušuje DODATOK č.2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2009 o úhradách za poskytovanú opatrovateľskú službu
10.07.2020 3/2020
platné 6/2020
VZN č. 6/2020 o podmienkach umiestňovania herní na území mesta Ilava 
15.09.2020 4/2020
platné 7/2020
VZN č. 7/2020 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Ilava v určených dňoch v kalendárnom roku 2021 
01.01.2021 4/2020
platné 8/2020
VZN č. 8/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území mesta Ilava
15.09.2020 4/2020
platné 9/2020 VZN č. 9/2020 o určení názvu ulice v mestskej časti Ilava-Klobušice 24.12.2020 6/2020

platné

1/2019

 

VZN č. 1/2019 o dotácii na mzdy a prevádzku poskytovanej zriaďovateľom škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Ilava, ktorých zriaďovateľom je štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba

24.3.2019

2/2019

platné DODATOK Dodatok č. 1 k VZN 1/2019 1.9.2019 6/2019
platné DODATOK Dodatok č. 2 k VZN 1/2019 1.1.2020 9/2019
platné DODATOK Dodatok č. 3 k VZN 1/2019 01.01.2021 6/2020
platné 2/2019 VZN č. 2/2019 o poskytovaní jednorázového príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku jubilujúcim občanom s trvalým pobytom v meste Ilava  17.4.2019 3/2019
platné 3/2019 VZN č. 3/2019 o zásadách poskytovania nenávratného finančného príspevku na stravovanie dôchodcov 17.4.2019 3/2019
zrušené 4/2019 VZN č. 4/2019 o poskytnutí dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa 17.4.2019 3/2019
platné 5/2019 VZN č. 5/2019 o odchyte túlavých a zabehnutých psov na území mesta Ilava  17.4.2019 3/2019
platné 6/2019 VZN č. 6/2019 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní žúmp    
platné 7/2019 VZN č. 7/2019 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky 19.6.2019 4/2019
platné 8/2019 VZN č. 8/2019 o zrušení Centra voľného času, Farská 84/5, Ilava k 31.08.2019 a zriadení Centra voľného času, Farská 84/5, Ilava ako súčasť Základnej školy, Medňanská 514/5, Ilava k 01.09.2019 19.6.2019 4/2019
platné   Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Ilava 1.7.2019 5/2019
platné 9/2019 VZN č. 9/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Ilava 1.1.2020 8/2019
platné 10/2019 VZN č. 10/2019 o miestnych daniach na území mesta Ilava 1.1.2020 9/2019
platné   Dodatok č. 1 k VZN 10/2019 01.01.2021 6/2020

platné

 

platné

1/2018

 

DODATOK

VZN č. 1/2018 o podmienkach poskytovania bytov v bytovom dome a o výške nájomného

Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2018

1.3.2018

 

10.07.2020

1/2018

 

3/2020

platné DODATOK Dodatok č. 1 k VZN č.1/2018 1.7.2019 5/2019
platné 2/2018 VZN č. 2/2018 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu mesta 19.3.2018 2/2018
platné 3/2018 VZN č. 3/2018 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Ilava 1.7.2018 3/2018
platné 4/2018 VZN č. 4/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní žúmp 10.9.2018 5/2018
platné 1/2017 VZN č.1/2017 o určení názvu ulice Slnečná. 17.7.2017 5/2017
platné 2/2017 VZN č. 2/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 1.12.2017 2/2017
zrušené 3/2017 VZN č. 3/2017 o nakladaní s odpadmi a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Ilava v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu 1.1.2018 10/2017
zrušené 1/2016 VZN č. 1/2016 o podmienkach poskytovania bytov v bytovom dome  1.3.2016 1/2016
platné 2/2016 VZN č. 2/2016 Prevádzkový poriadok pohrebísk a domov smútku na území mesta Ilava 18.7.2016 5/2016
platné   Zásady  hospodárenia  s finančnými prostriedkami  Mesta Ilava 1.1.2016 8/2015
zrušené 3/2016 VZN č. 3/2016 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Ilava    
zrušené DODATOK Dodatok č. 1 k VZN 3/2016 1.2.2017 11/2016
zrušené DODATOK Dodatok č. 2 k VZN 3/2016 1.4.2017 1/2017
zrušené DODATOK Dodatok č. 3 k VZN 3/2016 1.9.2017 5/2017
zrušené DODATOK Dodatok č. 4 k VZN 3/2016 1.9.2018 3/2018
zrušené DODATOK Dodatok č. 5 k VZN 3/2016 10.9.2018 6/2018
zrušené DODATOK Dodatok č. 6 k VZN 3/2016 1.9.2019 6//2019
platné 1/2015 VZN  č. 1/2015 o určení miesta a casu prihlasenia diet'at'a na plnenie povinnej skolskej dochadzky.  1.1.2016 7/2015
zrušené 2/2015 VZN č. 2/2015 o nakladaní s odpadmi a o miestnom poplatku za Ko a DSO na území Mesta Ilava 1.1.2016 8/2015
zrušené DODATOK Dodatok č. 1 k VZN 2/2015 18.7.2016 5/2016
zrušené DODATOK Dodatok č. 2 k VZN 2/2015 1.1.2017 9/2016
platné 1/2014 VZN č. 1/2014 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Ilava 2.1.2014 9/2013
platné DODATOK Dodatok č. 1 k VZN 1/2014 12.9.2014 4/2014
platné DODATOK Dodatok č. 2 k VZN 1/2014 6.3.2015 1/2015
platné DODATOK Dodatok č. 3 k VZN 1/2014 1.1.2016 8/2015
platné DODATOK Dodatok č. 4 k VZN 1/2014 2.5.2016 3/2016
platné DODATOK Dodatok č. 5 k VZN 1/2014 14.11.2016 9/2016
platné DODATOK Dodatok č. 6 k VZN 1/2014 1.1.2017 11/2016
platné DODATOK Dodatok č. 7 k VZN 1/2014 1.1.2018 10/2017
platné DODATOK Dodatok č. 8 k VZN 1/2014 16.3.2019 2/2019
platné DODATOK Dodatok č. 9 k VZN 1/2014 1.1.2020  
platné DODATOK Dodatok č. 10 k VZN 1/2014 01.01.2021 6/2020
platné 2/2014 VZN č. 2/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 12.9.2014 4/2014
z rušené 1/2013 VZN č. 1.2013 Prevádzkový poriadok pohrebísk a domov smútku na území mesta Ilava 11.3.2013 1/2013
zrušené 2/2013 VZN č. 2/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Ilava 1.5.2013 2/2013
zrušené   Dodatok č. 1 k VZN 2/2013 9.10.2013 7/2013
zrušené 1/2012 VZN č. 1/2012 o miestnych daniach na území mesta Ilava 1.1.2013 6/2012
zrušené DODATOK Dodatok č. 1 k VZN 1/2012 1.1.2015 5/2014
zrušené DODATOK Dodatok č. 2 k VZN 1/2012 1.1.2016 8/2015
zrušené DODATOK Dodatok č. 3 k VZN 1/2012 2.5.2016 3/2016
zrušené 2/2012 VZN č. 2/2012 o nakladaní s odpadmi a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Ilava  1.1.2013 7/2012
zrušené DODATOK Dodatok č. 1 k VZN 2/2012 2.1.2014 9/2013
platné   Štatút mesta Ilava 12.9.2011 5/2011
platné DODATOK  Dodatok č. 1 Štatút mesta 14.11.2011 7/2011
platné DODATOK Dodatok č. 2 Štatút mesta 6.3.2015 1/2015
platné 1/2011 VZN 1/2011 o povinnosti vypracovať povodňové plány  záchranných prác  11.4.2011 2/2011
zrušené 2/2011 VZN č. 2/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Ilava    
zrušené DODATOK Dodatok č. 1 k VZN 2/2011 1.1.2013 7/2012
zrušené DODATOK Dodatok č. 2 k VZN 2/2011 1.5.2014 2/2014
zrušené DODATOK Dodatok č. 3 k VZN 2/2011 8.5.2015 2/2015
zrušené DODATOK Dodatok č. 4 k VZN 2/2011 2.5.2016 3/2016
zrušené DODATOK Dodatok č.5 k VZN 2/2011 18.7.2016 5/2016
zrušené DODATOK Dodatok č 6 k VZN 2/2011 1.1.2018 8/2017
platné 3/2011 VZN č. 3/2011 o stanovení cien nájmu za umiestnenie reklamy na pozemkoch alebo technických zariadeniach vo vlastníctve mesta Ilava 10.11.2007 3/2011
zrušené 4/2011 VZN č. 4/2011 o nakladaní s odpadmi a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Ilava  1.1.2012 8/2011
zrušené   Štatút Komisie pre verejné obstarávanie  12.9.2011 5/2011
zrušené DODATOK Dodatok č. 1 k Štatútu VO 16.7.2012 4/2012
    Zrušenie komisie  pre verejné oobstarávanie   4/2012
platné 1/2010 VZN č. 1/2010 o podmienkach držania psov na území mesta Ilava 20.9.2010 7/2010
platné DODATOK Dodatok č. 1 k VZN 1/2010 1.12.2017 9/2017
platné 2/2010 VZN č. 2/2010 o miestnom referende 20.9.2010 7/2010
platné DODATOK Dodatok č. 1 k VZN 2/2010 12.9.2016 6/2016
zrušené 3/2010 VZN č. 3/2010 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Ilava 1.1.2011 10/2010
zrušené DODATOK Dodatok č. 1 k VZN č.3/2010 11.4.2011 2/2011
zrušené DODATOK Dodatok č. 2 k VZN č.3/2010 13.6.2011 3/2011
zrušené DODATOK Dodatok č. 3 k VZN č.3/2010 12.9.2011 5/2011
zrušené DODATOK Dodatok č. 4 k VZN č. 3/2010 16.7.2012 4/2012
zrušené DODATOK Dodatok č. 5 k VZN č. 3/2010 1.1.2013 7/2012
zrušené   Zásady odmeňovania poslancov  Mestského zastupiteľstva mesta Ilava  15.6.2010 5/2010
zrušené DODATOK Dodatok č. 1 k Zás.odmeň. 18.1.2011 1/2011
zrušené DODATOK Dodatok č. 2 k  Zás.odmeň. 16.6.2010 3/2011
zrušené DODATOK Dodatok č. 3 k  Zás.odmeň. 23.3.2012 2/2012
zrušené DODATOK Dodatok č. 4 k  Zás.odmeň. 20.6.2013 4/2013
zrušené DODATOK Dodatok č. 5 k  Zás.odmeň. 16.12.2015 8/2015
platné   Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva v Ilave 31.8.2010 7/2010
platné DODATOK Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku MsZ 23.3.2012 2/2012
platné 1/2009 VZN č. 1/2009 o úhrade za poskytnutú opatrovateľskú službu 1.4.2009 1/2009
platné DODATOK Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2009 2.5.2016 3/2016
zrušené DODATOK Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2009 12.11.2018 7/2018
zrušené 2/2009 VZN č. 2/2009 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu mesta 23.5.2009 2/2009
zrušené DODATOK Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2009 12.6.2017 4/2017
platné 3/2009 VZN č. 3/2009 o poplatkoch za úkony vykonávané Mestským úradom v Ilave 4.9.2009 4/2009
zrušené 4/2009 VZN č. 4/2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Ilava 1.1.2010 6/2009
zrušené DODATOK Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2009 1.11.2010 9/2010
zrušené 5/2009 VZN č. 5/2009 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Ilava 1.1.2010 6/2009
zrušené DODATOK Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2009 20.9.2010 7/2010
platné 1/2008 VZN č. 1/2008 Štatút mestskej knižnice 10.5.2008 2/2008
zrušené 2/2008 VZN č. 2/2008 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Ilava 12.9.2008 5/2008
zrušené DODATOK Dodatok č. 1  k VZN č. 2/2008 1.1.2010 5/2009
zrušené DODATOK Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2008 1.4.2010 2/2010
zrušené DODATOK Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2008 1.6.2010 3/2010
zrušené DODATOK Dodatok č. 4 k VZN č. 2/2008 1.10.2011 5/2011
zrušené DODATOK Dodatok č. 5 k VZN č. 2/2008 1.12.2011 7/2011
zrušené DODATOK Dodatok č. 6 k VZN č. 2/2008 12.11.2012 6/2012
zrušené DODATOK Dodatok č. 7 k  VZN č. 2/2008 16.9.2013 6/2013
zrušené DODATOK Dodatok č. 8 k VZN č. 2/2008 1.1.2015 5/2014
platné 3/2008 VZN č. 3/2008 o záväzných častiach návrhu územného plánu Mesta Ilava 27.9.2008 5/2008
platné   Zmena a doplnok č. 1 k VZN 3/2008 16.7.2012 4/2012
platné   Zmena a doplnok č. 2 k VZN 3/2008 10.7.2015 3/2015
zrušené 4/2008 VZN č. 4/2008 o určení času a miesta prihlásenia dieťaťa do školy 1.1.2009 7/2008
platné 5/2008 VZN č. 5/2008 ktorým sa menia niektoré všeobecne záväzné nariadenia mesta a organizačné smernice mesta v súvislosti so zavedením meny euro 1.1.2009 7/2008
zrušené 6/2008 VZN č. 6/2008 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta Ilava 1.1.2008 7/2008
zrušené DODATOK Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2008 1.1.2010 6/2009
zrušené 7/2008 VZN č. 7/2008 o miestnych daniach  1.1.2009 7/2008
zrušené DODATOK Dodatok č. 1 k VZN č. 7/2008 1.1.2010 6/2009
zrušené DODATOK Dodatok č. 2 k VZN č. 7/2008 1.7.2011 3/2011
platné 1/2007 VZN č. 1/2007 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 10.11.2007 10/2007
platné DODATOK Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2007 13.6.2011 3/2011
platné DODATOK Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2007 1.1.2013 7/2012
platné DODATOK Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2007 8.7.2013 4/2013
platné DODATOK Dodatok č. 4 k VZN č. 1/2007 2.5.2016 3/2016
zrušené 2/2007 VZN č. 2/2007 o stanovení cien nájmu za umiestnenie reklamy na pozemkoch alebo technických zariadeniach vo vlastníctve mesta Ilava 10.11.2007 10/2007
platné 3/2007 VZN č. 3/2007 o určení názvu ulíc v mestskej časti Sihoť 10.11.2007 10/2007
zrušené 4/2007 VZN č.4/2007 o podmienkach určovania a vyberania dane z nhenuteľnostií na území mesta Ilava 1.1.2008 11/2007
zrušené 5/2007 VZN č. 5/2007 o miestnych daniach  1.1.2008 11/2007
zrušené 1/2006 VZN č. 1/2006 o poplatkoch za úkony vykonávané Mestským úradom v Ilave    
zrušené DODATOK Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2006 1.1.2008 11/2007
    Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2006 19.4.2004 2/2004
zrušené 2/2006 VZN č. 2/2006 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 16.3.2006 1/2006
platné 3/2006 VZN č. 3/2006 o určení miest na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách počas volebnej kampane 25.5.2006 4/2006
zrušené 4/2006 VZN č. 4/2006 o poskytnutí pomoci v hmotnej núdzi 17.10.2006 8/2006
zrušené 5/2006 VZN č. 5/2006 prevádzkový poriadok pohrebísk a domov smútku na území mesta Ilava 5.12.2006 9/2006
zrušené 1/2005 VZN č. 1/2005 o úhrade za poskytnutú opatrovateľskú službu  1.3.2005 8.2.2005
zrušené 2/2005 VZN č. 2/2005 o nakladaní s odpadom a poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1.3.2005 1/2005
zrušené DODATOK Dodatok č.1 1.1.2006 6/2005
zrušené DODATOK Dodatok č.2 1.1.2007 9/2006
zrušené DODATOK Dodatok č.3 1.1.2008 11/2007
zrušené DODATOK Dodatok č.4 1.1.2010 6/2006
zrušené DODATOK Dodatok č.5 15.3.2010 2/2010
zrušené DODATOK Dodatok č.6 20.9.2010 7/2010
platné 3/2005 VZN č. 3/2005 o čestnom občianstve mesta Ilava, cene mesta Ilava a cene primátora mesta Ilava 1.10.2005 4/2005
zrušené 4/2005 VZN č. 4/2007 o miestnych daniach 1.1.2005 8.12.2004
platné 5/2005 VZN č. 5/2005 o určení školského obvodu pre základnú školu zriadenú mestom Ilava 30.9.2005 4/2005
zrušené 6/2005 VZN č. 6/2005 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta Ilava 1.1.2006 6/2005
zrušené DODATOK Dodatok č.1 1.1.2007 9/2006
platné 7/2005 VZN č. 7/2005 o podmienkach poskytovania príspevkov na podporu rodinných pomerov dieťaťa 1.1.2006 6/2005
zrušené 1/2004 VZN č. 1/2004 o určení miest na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane v roku 2004  19.4.2004 2/2004
platné 2/2004 VZN č. 2/2004 Zásady činnosti hlavného kontrolóra mesta Ilava 8.11.2004 6/2004
zrušené 3/2004 VZN č. 3/2004 Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva v Ilave  8.11.2004 20.10.2004
zrušené DODATOK Dodatok č.1 18.7.2016 5/2016
zrušené 4/2004 VZN č. 4/2004 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 8.11.2004 20.10.2004
zrušené DODATOK Dodatok č. 1 k VZN 4/2004 16.3.2006 1/2006
zrušené DODATOK Dodatok č. 2 k VZN 4/2004 16.7.2012 4/2012
platné 5/2004 VZN č. 5/2004 Trhový poriadok pre trhovisko NsP Ilava, n.o., Štúrova 3, Ilava 8.11.2004 20.10.2004
platné 6/2004 VZN č. 6/2004 Trhový poriadok pre trhovisko Moravec café, Mierové nám. 90, ilava 8.11.2004 20.10.2004
zrušené 7/2004 VZN č. 7/2004 o miestnych daniach    
zrušené DODATOK Dodatok č. 1 K VZN 7/2004 1.1.2006 62005
         
zrušené DODATOK Dodatok č. 7 k VZN k ÚP 16.11.2005 5/2005
zrušené DODATOK Dodatok č. 6 k VZN k ÚP 31.12.2004 8.12.2004
zrušené 2003 VZN o podmienkach poskytovania transferov z rozpočtu mesta  25.12.2003 10.12.2003
zrušené DODATOK Dodatok č.1 k VZN k ÚP 13.7.1995 27.6.1995
zrušené DODATOK Dodatok č.2 k VZN k ÚP 25.12.2000 13.12.2000
zrušené DODATOK Dodatok č. 3 k VZN k ÚP 22.8.2002 6.8.2002
zrušené DODATOK Dodatok č. 4 k VZN k ÚP 16.5.2003 29.4.2003
zrušené DODATOK Dodatok č. 5 k VZN k ÚP 25.12.2003 13.12.2003
zrušené 2002 VZN o stanovení podmienok poskytovania bytov v bytovom dome  21.2.2002 5.2.2002
zrušené DODATOK Dodatok č.1 k VZN o bytoch 2.7.2003 6/2003
zrušené DODATOK Dodatok č.2 o bytoch 30.12.2003 10.12.2003
zrušené   VZN o podmienkach držania psov na území mesta Ilava 26.7.2002 9.7.2002
platné 1996 VZN o kontrole vykonávanej mestskou samosprávou 26.11.1996 7/96
platné 1994 VZN o postupe pri prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v majetku mesta 12.4.1994 31/94
platné DODATOK Dodatok č. 1 k VZN o postupe pri prevode vlastníctva bytov 3.4.1995 4/1995
platné DODATOK Dodatok č. 2 k VZN o postupe pri prevode vlastníctva bytov 5.9.1998 25.8.1998
zrušené 1991 VZN dodržiavaní čistoty, poriadku a verejnej zelene na území mesta Ilava 11.10.1991 26.9.1991
platné DODATOK Dodatok č. 1 k VZN o dodržiavaní čistoty 14.5.1992 6/1991
platné DODATOK Dodatok č. 2 k VZN o dodržiavaní čistoty 28.6.2000 3/2000

 

 

       

Pro techniky

odpady

Září 2023
Po Út St Čt So Ne
28
29 30 31
1 2 3
4 5 6
7 8 9 10
11
12 13 14
15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25
26 27 28
29 30 1

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu

Sociální sítě

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů