Galileo - demo
Demo

Příklad: V pondělí a v úterý velmi silné bouřky se srážkovými úhrny kolem 60 mm, v úterý až 80 mm. Text se vztahuje cíleně k zadané oblasti, ale je společný vše

Textový editor 02

Zatiaľ neurčený/á


 1. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Na zvolanie a odvolanie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov /§18a ods. 3/. Voľbu a odvolanie hlavného kontrolóra potvrdzuje obecné zastupiteľstvo formou uznesenia.
 2. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na obdobie šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce. Hlavnému kontrolórovi vzniká po zvolení nárok na uzatvorenie pracovnej zmluvy s obcou. Pracovný pomer možno dohodnúť aj na kratší pracovný čas, ktorého dĺžku určí obecné zastupiteľstvo pred vyhlásením voľby hlavného kontrolóra.
 3. Starosta je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzavrieť pracovnú zmluvu najneskôr v deň nasledujúci po skončení funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra. Deň nástupu do práce sa určí na deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra.
 4. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa predpisu - zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.
 5. Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Obmedzenie sa nevzťahuje na vykonávanie činnosti upravených v § 18 ods.1 štvrtá veta zákona.
 6. Hlavný kontrolór kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.
 7. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou:
 • a) poslanca,
 • b) starostu,
 • c) člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec,
 • d) iného zamestnanca obce,
 • e) podľa osobitného zákona (napr. zák. č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch).
 1. Plat hlavného kontrolóra sa určí v zmysle § 18 písm. c zákona. Obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30% z jeho mesačného platu.
 2. Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.
 3. Deň voľby hlavného kontrolóra vyhlási OZ na úradnej tabuli, webovej stránke obce najmenej 40 dní pred dňom konania voľby tak, aby sa voľba vykonala počas 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby do podateľne obecného úradu. Súčasťou prihlášky je aj výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a doklad o vzdelaní.
 4. Ak výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká vzdaním sa funkcie, odvolaním z funkcie, smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho, vyhlási obecné zastupiteľstvo nové voľby tak, aby sa konali najneskôr do 60 dní odo dňa skončenia výkonu funkcie hlavného kontrolóra.
 5. Výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká:
 • a) vzdaním sa funkcie,
 • b) odvolaním z funkcie,
 • c) uplynutím jeho funkčného obdobia,
 • d) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
 • e) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená,
 • f) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
 • g) dňom, keď začal vykonávať funkciu nezlučiteľnú s funkciou hlavného kontrolóra.
 1. Obecné zastupiteľstvo môže odvolať hlavného kontrolóra z funkcie, ak:
 • a) opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca,
 • b) hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie a bol na to aspoň raz písomne upozornený obecným zastupiteľstvom,
 • c) uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení o tom, že nevykonáva podnikateľskú činnosť a že nevykonáva činnosti uvedené v § 18 ods. 1 zákona alebo v údajoch o svojich majetkových pomeroch.
 1. Hlavný kontrolór:
 • a) vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov (zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov), kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrolu vybavovania sťažností a petícií, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrolu dodržiavania interných predpisov obce a kontrolu ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi,
 • b) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
 • c) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadaní,
 • d) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred rokovaním v zastupiteľstve zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce,
 • e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka,
 • f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
 • g) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
 • h) zúčastňuje sa na zasadaniach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným, môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom,
 • ch) je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi obce,
 • i) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom,
 • j) kontrolnú činnosť vykonáva v obecnom úrade a v organizáciách spadajúcich pod obec Háj

Pro techniky

odpady

Září 2023
Po Út St Čt So Ne
28
29 30 31
1 2 3
4 5 6
7 8 9 10
11
12 13 14
15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25
26 27 28
29 30 1

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu

Sociální sítě

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů